Zaprawa murarska tradycyjna 0.5

PRZEZNACZENIE:

Zaprawa murarska tradycyjna 0.5 przeznaczona jest wznoszenia ścian z cegieł, bloczków ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych oraz murowych elementów z betonów komórkowych i lekkich kruszywowych. Zaprawa przeznaczona jest do murowania na tradycyjne grube spoiny do 15 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa murarska tradycyjna 0.5 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna hydratyzowanego, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: 3,25 do 3,50 litra wody na 25 kg zaprawy
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
 • Grubość spoiny: od 8 do 15 mm
 • Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godzin
 • Wytrzymałość na ściskanie:  Klasa M10
 • Wytrzymałość spoiny: ≥ 0,1 N/mm2
 • Zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2min0,5)
 • Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12): µ =15/35
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry,mat  < 1,11 W/mK
 • Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 2100 kg/m3
 • Trwałość: mrozoodporna
 • Grubość kruszywa: < 1,25 mm
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
 • Zużycie: według tabeli poniżej (uwaga, murowanie elementów murowych o wymiarach innych niż podane w tabeli powoduje zmianę zużycia ilości zaprawy)
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)
Orientacyjne zużycie zaprawy tradycyjnej na 1 m2 ściany z bloczków SOLBET
Grubość murowanej ściany [cm] Zużycie zaprawy (suchej mieszanki) na 1 m2 [kg]
Bloczki profilowane na pióra i wpusty (mur bez wypełnienia spoin pionowych) Bloczki bez profilowania (mur z wypełnionymi spoinami pionowymi)
6 - 6,3
8 - 8,3
10 - 10,4
12 - 12,5
12 - Solbet One - 8,1
18 - 18,8
24 17,4 25,0
30 21,7 31,3
36 26,0 37,5
42 30,4 43,8

 


Certyfikat ZKP 22.03.2019


Atest PZH


Karta charakterystyki 30.01.2024


Deklaracja właściwości użytkowych 30.12.2021